Aktuellt


Aktuellt i Jerle Stad


Konst och kultur i dagarna två


Ljusstråk 4-5 september


Under kulturslingan Ljusstråk kommer Jerle Stad att erbjuda en mängd utställare och evenemang.
Allt ifrån keramik, måleri, glas och textil till smycken och koppar finns att beskåda och köpa.
Passa även på att delta i vår stadsvandring "Jerle Stad förr och nu", där Maria och Janne berättar om vår historiska stad Jerle och vår förenings verksamhet - inte minst om kampen som pågår för att bevara den historiska sevärdheten Jerle Kvarndamm.


Svalbo Café med Mias Godsaker serverar smörgåsar och bakverk. Vidare kommer Mäla servera grillat och ha kaffeservering med hembakat bröd. Den traditionella soppan kommer serveras inne på Svalbo som vanligt.


Under söndagen framför Samuel Skoglund med sin gitarr väl valda låtar vid caféet mellan 12 och 16.


Varmt välkomna!


2021 - året då föreningen ljusstråk firar 20-års jubileum!                Foto: Ljusstråk


Välkommen på Loppis i Jerle Stad


Bergslagens Loppishelg 17-18 juli


Passa på att redan nu tömma skåp, lådor, garage och källare och bege er till Jerle Stad för att vara med i gemenskapen. Ett bra tillfälle att bli av med lite användbara prylar som någon annan vill köpa. Du bestämmer själv vad du vill sälja och till vilket pris.


I samband med loppishelgen så har Mia cafét öppet 10-18.


Boka plats senast 15 juli via SMS eller ring till Mia 0729 43 92 68 eller Moa 070 566 35 60.


Även Jerle Stads Bokloppis vid Yxe Gamla Småskola har öppet under samma helg. Se anslag vid cafeét.

Välkomna på loppis!                                                                        Foto: Bergslagen.se


Jerle Stadsförening får stipendium!


Uppmuntran för fortsatt kamp


Nora Rotaryklubbs årliga kulturstipendium gick i år till Jerle Stadsförening för kampen mot rivning av dammen. Söndagen den 23 maj tog föreningen i egenskap av Jan Olsson stolt emot diplom samt prissumman om 3 000 kr från Nora Rotaryklubbs representant Boye Jonsson vid Järle kvarndamm.
Flera medlemmar från Rotary i Nora och Jerle Stadsförening mötte upp trots det regniga vädret.


Vi är mycket glada och stolta över att ha fått denna utmärkelse för vårt arbete, något som fortsätter med oförminskad kraft, där vi gör allt vi kan för att dammen ska få leva vidare.

Boye Jonsson överlämnar stipendiet till Jan Olsson.                  Foto: Maria Odheim


Du har väl inte missat vårt  nyhetsbrev?


Matnyttig information från föreningen


Den 28 april skickades vårt allra första nyhetsbrev ut till föreningens medlemmar, något vi hoppas ni har noterat. Om inte, titta i er skräppost om det hamnat där och passa samtidigt på att lägga till info@jerle.se som betrodd avsändare, så missar ni inte några nyheter framledes.


Bland annat presenteras i nyhetsbrevet lite mer ingående information gällande arbetet med att bevara såväl natur- som kulturmiljön vid Jerle Kvarndamm samt varför föreningen startades och såg sitt ljus 2017.


Trevlig läsning!

Jerle Kvarndamm.                                                                                      Foto: Okänd


Domen i Mark- och miljödomstolen överklagad


Över 250 bidragsgivare stöttar sakägarna


Domen i mark- och miljödomstolen den 18 mars, som gav Naturvårdsverket tillstånd att riva ut Järle kvarndamm, är överklagad till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Formellt överklagas domen av sakägarna med Jerle Stadsförening som biträdande. En styrka är att även Nora biologiska förening kommer att biträda överklagadet. Tack var många generösa bidrag till föreningen, har vi nu möjlighet att företrädas av en välrenommerad advokatbyrå som är specialiserade på just mark- och miljömål.

 

Domen har även överklagats av Nora kommun, Örebro läns museum, Hembygdsföreningen Noraskog och Örebro läns hembygdsförbund. De överklagande parterna har nu på sig till 7 maj att precisera överklagandet.

 

I ett första steg behöver vi få prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen. Vi och vårt ombud bedömer att chanserna är goda att detta kommer beviljas. Ett svar på detta kommer troligen före sommaren och en huvudförhandling kan sedan sannolikt bli först 2022.

 

Jerle stadsförening tackar alla som på olika sätt bidrar till arbetet för att Järle kvarndamm ska få vara kvar och utvecklas. Kampen fortsätter!

Må klubban falla till vår fördel.                                                               Foto: Pixabay


Vill du stödja oss i kampen för

att rädda Järle kvarndamm?


Jerle Stadsförenings stödkassa för dammens bevarande


Vi behöver ekonomisk hjälp till juridiskt stöd och övriga omkostnader i vårt arbete med att stoppa utrivningen av Järle kvarndamm.


Swisha ditt bidrag till 1230041400

 (eller gör en banköverföring till cleraing nr 8191-9, kontonummer 14108030-9)

Märk beloppet med "dammen"

 

Eventuellt överskott kommer att användas i föreningens arbete med att bevara natur- och kulturmiljön
vid Järle kvarn.

 

Jerle Stadsförening administrerar insamlingen men har inte rätt att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut, detta göres av sakägare och berörda organisationer vilka tillsammans kommer arbeta med detta.

Den hotade kulturmiljön vid Järle kvarndamm.                              Foto: Jan Olsson


Dammen får rivas


Mark- och miljödomstolen har lämnat sitt beslutMark- och miljödomstolen ger Naturvårdsverket rätt att riva ut Järle kvarndamm.

Domstolen har i all väsentlighet gått på den linje som Naturvårdsverket har drivit trots god argumentation från ett stort antal motparter.


Utöver stark kritik från närboende, har även detta framförts av Nora kommun, Länsmuséet i Örebro, Riksantikvarieämbetet, Hembygdsrörelsen, Nora biologiska förening samt ett flertal andra organisationer med intresse för kulturminnesvård. Stödet från allmänheten att rädda dammen är stort. Detta har visats genom namninsamlingar, ett högt antal tillkomna medlemmar i Facebook-gruppen samt det stöd som visades genom knutna band, tillika den ljusmanifestation som gick av stapeln den 10 december 2020.


Jerle Stadsförening menar att domstolen inte har gjort en balanserad avvägning mellan kulturmiljövärden och naturvärden. Samtliga motparter har lyft fram den stora bestående skada på en unik 500-årig kulturmiljö som en utrivning skulle medföra. Naturvårdsverket å sin sida har fört en märklig argumentation om att en utrivning skulle göra det lättare att förstå platsens historiska roll.


Sakägare och berörda organisationer överväger att överklaga domen. 


Jerle Stadsfest 2021 inställd


Corona sätter käppar i hjulet för andra året i radDå nytt Corona-vaccin togs fram och skulle distribueras inom en snar framtid såg styrelsen tidigt under året hoppfullt på att kunna genomföra årets upplaga av Jerle Stadsfest, vilken traditionsenligt hålls den sista helgen i maj varje år. Tyvärr har inte vaccinering kunnat ske i den takt att pandemi-restriktioner har kunnat lättas. Mot bakgrund av detta tog styrelsen i mars månad beslut om att stadsfesten ställs in även i år. Mycket tråkigt men vi ser fram emot en hejdundrande stadsfest anno 2022 istället.

Drottning Kristina och Carl Bonde från Jerle Stadsfest 2019.       Foto: Jan Olsson


500-årig kulturmiljö hotad


Brett stöd för dammens bevarandeVi som bor och har verksamheter här i Jerle Stad är naturligtvis djupt engagerade i de planer som Naturvårdsverket har presenterat runt dammen och kvarnen. Naturvårdsverket äger kvarnen och dammen och för att leva upp till olika lagkrav och för att underlätta fiskvandringen vill man göra en så kallad ”partiell utrivning” av dammen. Det innebär att dammluckorna tas bort och vattennivån sänks uppströms så att en fors skapas istället för nuvarande kvarndamm.

 

Naturvårdsverket presenterade sitt förslag hösten 2017 och runt årsskiftet 2017 – 2018 genomfördes samråd med berörda organisationer och fastighetsägare. Den helt dominerande andelen av alla berörda var tydligt negativa till förslaget. Tyvärr har den pågående processen redan inneburit att Naturvårdsverket avslutat avtalet med den person som restaurerat kvarnen och påbörjat småskalig elproduktion med vattenkraft, som därför nu upphört.

 

Järle kvarndamm och kvarn har ett högt kulturhistoriskt värde och finns tillsammans med omgivande odlingslandskap upptaget i Riksantikvarieämbetes förteckning över kulturmiljöer med riksintresse. Bruksmiljön vid Järle Kvarn har funnits sedan mitten av 1500-talet då Järleåns dalgång blev det viktigaste centrat för järnförädlingen i Noraskogs bergslag med hyttor och hammare som drevs av vattenkraft.

 

Kvarndammen och kvarnen bildar idag en sammanhållen helhet där dammens vattenspegel tillsammans med det strömmande vattnet genom dammen och nedströms ger en visuell förståelse för områdets funktion och historia. Från kvarndammen avleds vattnet genom kvarnen, dammluckorna och på södra sidan i en fåra under den gamla valvbron.


Vi menar att den föreslagna partiella utrivningen av dammen innebär en påtaglig skada på kulturmiljövärdena och påverka områdets värde som kulturhistoriskt intressant besöksmål.

 

Processen går vidare och inget slutgiltigt beslut om dammens framtid är ännu taget. Naturvårdsverket har nu våren 2020 ansökt till Mark- och miljödomstolen om tillstånd för partiell utrivning. Därmed är den formella juridiska processen startad.

 

Vi hoppas förstås att förslaget kommer att omprövas och att dammen i någon form kan få vara kvar. Inte minst under de varma och torra sommrarna 2018 och 2019 fick vi en föraning om hur lågt vattenstånd som en utrivning av dammen periodvis skulle medföra.

 

Om du vill läsa mer om Naturvårdsverkets utredning runt kvarnen och dammen samt föreningens yttrande, vänligen klicka på någon av länkarna till höger,

Följ kampen om dammen på den fristående Facebook-gruppen:

"Vi som vill rädda kultur- och naturmiljön vid Järle Kvarn"

Människor från när och fjärran visar sitt stöd för dammens bevarande genom personliga inlägg på knytna band runt broräckena till dammen vid Jerle Stad.                                                                                                                            Foto: Boel Johansson